Projekty badawcze w trakcie realizacji

Kierownik projektu: Prof. dr hab. W. Krzemiński

Pochodzenie i relacje filogenetyczne kopalnych i współczesnych Mecoptera. [NCN]


Kierownik projektu: dr M. Ledwoń.

Czynniki warunkujące dezercje samic u socjalnie monogamicznego gatunku ptaka z wysokimi nakładami na opiekę rodzicielską – na przykładzie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida. [NCN UMO-2014/15/B/NZ8/00214] Więcej...


Kierownik projektu: dr N. Sawka

Molekularne mechanizmy determinacji typów płciowych u wybranych gatunków zespołu Paramecium aurelia. [stypendium doktorskie ETIUDA 1 NCN UMO-2013/08/T/NZ1/00306] Więcej...


Kierownik projektu: dr N. Sawka

Identyfikacja genów determinujących Mendlowskie i epigenetyczne dziedziczenie typów płciowych w wybranych gatunkach zespołu Paramecium aurelia. [NCN UMO-2013/09/N/NZ8/03198] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. S. Tarcz

Biogeografia i mikroewolucja mikroorganizmów eukariotycznych w świetle oceny zmienności genetycznej naturalnych populacji orzęsków należących do zespołu gatunków Paramecium aurelia. [NCN UMO-2014/15/B/NZ8/00258] Więcej...


Kierownik projektu: dr J. Wilczyński

Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej. [NCN]


Kierownik projektu: dr hab. P. Wojtal

Procesy adaptacji społeczności kultury graweckiej do zmieniających się warunków środowiskowych na obszarze Europy Środkowej. [NCN UMO-2015/17/B/HS3/00165] Więcej...


Projekty badawcze zakończone

Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Interakcje między chrząszczami a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: znaczenie niszy ekologicznej. [NCN UMO-2013/11/D/NZ8/00583] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Segregacja przestrzenna i siedliskowa puszczyka uralskiego i puszczyka w pofragmentowanym krajobrazie leśnym. [MNiSW 9007/IP1/2014/72] Więcej...


Kierownik projektu: dr J. Wilczyński

Opracowanie taksonomiczne, archeozoologiczne oraz tafonomiczne zwierzęcych szczątków kostnych z górnopaleolitycznego stanowiska Dolni Vestonice I (Czechy). [NCN UMO-2013/09/D/HS3/04470] Więcej...


Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Maria Przyboś-Razowska

Paramecium jenningsi - struktura gatunku i charakterystyka syngenów w oparciu o krzyżówki genetyczne, badania cytologiczne oraz analizę wybranych fragmentów genomu [NCN - UMO-2012/05/B/NZ8/00387] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Chrząszcze (Curculionoidea, Chrysomeloidea) i ich rośliny żywicielskie zagrożonych siedlisk kserotermicznych: wnioskowanie o interakcjach ewolucyjnych i ekologicznych na podstawie analizy barkodów DNA. [NCN - UMO-2011/01/B/NZ8/01491] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Wpływ izolacji muraw kserotermicznych na genetyczną strukturę populacji ryjkowca Centricnemus leucogrammus: implikacje konserwatorskie. [MNiSW - N N303 612238] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. P. Wojtal

Fauna dużych ssaków ze środkowoeuropejskich stanowisk archeologicznych z okresu górnego pleniglacjału ostatniego zlodowacenia - badania tafonomiczne i zooarcheologiczne. [NCN UMO-2011/01/B/ST10/06889] Więcej...


Kierownik projektu: dr D. Kubisz

Struktura genetyczna środkowoeuropejskich populacji kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera: Buprestidae, Chrysomelidae): historia kolonizacji, stopień izolacji i status taksonomiczny. [MNiSW - 3111/B/P01/2009/37] Więcej...