Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Szkoła Doktorska funkcjonuje od 2019 r. jako jednostka międzyinstytutowa tworzona przez cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Zootechniki.

W Szkole odbywa się kształcenie doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

Główne kierunki badawcze możliwe do realizowania w ramach Szkoły w ISEZ PAN obejmują szeroko pojętą tematykę dotyczącą:

Potencjalnych promotorów należy poszukiwać wśród pracowników naukowych instytutu zgodnie ze specyfiką badań przez nich realizowanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie administracyjnej Szkoły:

Kierownik Szkoły Doktorskiej

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Tel.: +4812 4241 706

Opiekun doktorantów w ISEZ PAN i przewodniczący Komisji Doktorskiej Rady Naukowej ISEZ PAN do spraw postępowań doktorskich

Dr hab. Łukasz Kajtoch

Tel: 12 422 80 00 w. 29

Ważne dokumenty

Uchwały, zarządzenia, regulaminy