Zakład Bioróżnorodności Molekularnej

W Zakładzie Bioróżnorodności Molekularnej prowadzone są badania, które koncentrują się na zagadnieniach cytogenetyki, filogeografii, filogenezy molekularnej ekologii molekularnej i genetyki konserwatorskiej różnych grup organizmów przede wszystkim pierwotniaków (Paramecium), owadów (Orthoptera , Hemiptera, Coleoptera) i ptaków (Dendrocopos). Zapoczątkowane są analogiczne badania nad wybranymi gatunkami ssaków (Ovis, Capra) i ślimaków (Caucasotachea). Celem badań jest poznanie genetycznego zróżnicowania organizmów na różnych poziomach (od komórkowego po taksonomiczny). Wyniki wykorzystywane są do weryfikacji hipotez dotyczących ewolucji taksonów, w rewizjach systematycznych oraz ekologicznych relacji między gatunkami i populacjami.

Bioróżnorodność wymienionych grup organizmów analizowana jest przy użyciu technik genetycznych, np.: sekwencjonowanie (metodami Sangera i nowej generacji), barwienie chromosomów (prążki C, fluorochromy, lokalizacja jąderka), fluorescencyjna hybrydyzacja in situ.

Istotnym elementem są również prace badawcze nad zoogeografią, genetyką, ewolucją i cytofizjologią gatunków rodzaju Paramecium (Ciliophora, Protozoa). Badania orzęsków są wykonywane metodami klasycznymi oraz z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych m. in. mikroiniekcji plazmidów DNA i wyciszania genów. Ponadto w zbiorach Zakładu znajduje się unikatowa na skalę światową żywa kolekcja gatunków zespołu Paramecium aurelia oraz rodzaju Paramecium.

Poza studiami genetycznymi w Zakładzie realizowane są również projekty związane z ekologią i biologią konserwatorską ptaków.

Badania są prowadzone przy międzynarodowej współpracy z naukowcami, m.in. z Bułgarii, Francji, Finlandii, Grecji, Japonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

Pracownicy Zakładu w ostatnim dziesięcioleciu opublikowali ponad 160 prac w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Do najważniejszych osiągnięć Zakładu należą badania:

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową (praktyki dla studentów, staże dla absolwentów, udział w zajęciach studium doktoranckiego) i popularyzatorską.