Erasmus+

Erasmus + dla Szkolnictwa Wyższego

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU

Wszyscy pracownicy ISEZ PAN mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Na lata 2018-2019 otrzymaliśmy 3 wyjazdy po 6 dni każdy.

Gdzie wyjechać?

Szkolenie można odbyć w jednostce posiadającej kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego w jednym z krajów programu.

Kraje programu:

Przed rozpoczęciem mobilności jednostka wysyłająca (ISEZ PAN) oraz jednostka przyjmująca muszą podpisać międzyinstytucjonalne porozumienie o mobilności (Umowa bilateralna).

Ważne! Współpracująca jednostka musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego!

Jak starać się o dofinansowanie wyjazdu na szkolenie?

Należy wypełnić wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (załączniki a-e). Kompletne dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, do koordynatora programu Erasmus + - Danuta Grabowska oraz elektronicznej, na adres email erasmus@isez.pan.krakow.pl. Złożenie niekompletnego wniosku (bez uzupełnienia we wskazanym terminie) skutkować będzie odrzuceniem go z powodu niedopełnienia warunków formalnych.

Wewnętrzna dokumentacja konkursowa:

Procedura rekrutacyjna w roku akademickim 2018/19

Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą, wypłacane jest w wysokości ryczałtowej ustalonej dla wyjazdów do danego kraju.

Jak wyliczana jest kwota dofinansowania?

Kwota dofinansowania

liczba dni wyjazdu X dzienna stawka stypendium dla danego kraju (Tabela C) + ryczałt na koszty podróży (Tabela D) wg. Kalkulatora odległości.

Zasady alokacji i stawki

Kalkulator odległości

Więcej informacji:

Przewodnik po programie

Dokumentacja konkursowa