Związki Zawodowe

W Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk od 15 listopada 2019r. działa związek zawodowy - Małopolska Konfederacja Związków Zawodowych Zakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk - powstały pod egidą OPZZ.

Podstawą funkcjonowania związków zawodowych, jako podmiotów reprezentujących interesy pracowników, jest wolność zrzeszania się, która została zapisana w Konstytucji RP. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Zasadniczym celem powoływanych przez pracowników związków zawodowych jest reprezentowanie pracowników i innych osób, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych (zbiorowych i indywidualnych).

Natomiast w trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w Instytucie pełni służbę Społeczny Inspektor Pracy, który może kontrolować przestrzeganie prawa pracy, przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma prawo również brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy oraz opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy w kształtowaniu właściwych warunków pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd MKZZ ZOZ ISEZ PAN stanowią:

Przewodnicząca: Katarzyna Kuc-Antkiewicz tel. 12 422 19 01 wew.23 e-mail: kuc@isez.pan.krakow.pl

Sekretarz: Marta Walasik tel. 12 422 19 01 wew.23 e-mail: marta@isez.pan.krakow.pl

Skarbnik / Społeczny Inspektor Pracy: Lidia Swat tel. 12 422 19 01 wew.51 e-mail: lidka@isez.pan.krakow.pl

Przydatne linki:


Związki zawodowe - logo