Late Pleniglacial environmental changes and hunter-gatherer societies in the Western Carpathians

Tytuł projektu: Late Pleniglacial environmental changes and hunter-gatherer societies in the Western Carpathians.

Stażysta: dr György Lengyel

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie" w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki o numerze UMO-2016/23/P/HS3/04034..

Spośród wielu możliwych metod interpretacyjnych, zrozumienie zapisu archeologicznego przez pryzmat dynamicznych zmian środowiska plejstoceńskiego może być jednym z najbardziej niezawodnych. Jednym z najchętniej badanych okresów archeologii paleolitu jest czas maximum ostatniego zlodowacenia które miało miejsce około 24 000 lat temu (w skrócie LGM od angielskiego Last Glacial Maximum), podczas którego na obszarze Zachodnich Karpat doszło do najsilniejszego ochłodzenia klimatu w ciągu ostatnich 120 000 Przed okresem LGM społeczności ludzkie kultury graweckiej były bardzo mobilne, a ich obszar migracji obejmował cały obszar Karpat Zachodnich. Wraz z nastaniem LGM społeczności łowców-zbieraczy wycofały się w cieplejsze rejony położone w Kotlinie Panońskiej, a mobilność tych grup uległa znacznemu ograniczeniu, którego ęg nie przekraczał łuku Karpat. Wraz z poprawą warunków klimatycznych zagęszczenie osadnictwa na obszarze Kotliny Panońskiej wzrosło, a łowcy kultury epigraweckiej która wówczas nastała ponownie rozpoczęli migracje na większe dystanse, często przekraczając łuk Karpat, zmieniły się również narzędzia kamienne. Celem prowadzonych badań jest sprawdzenie, czy kształtowanie się obrazu kulturowego Karpat Zachodnich w późnym pleniglacjale jest w znacznym stopniu uzależnione od ekologii zwierząt łownych.


AKTUALNOŚCI