Historia

Geneza oraz najważniejsze daty i zmiany struktury placówki (1865-2011)

1865 – W Towarzystwie Naukowym Krakowskim (TNK) powstaje Komisja Fizjograficzna (KF) z Sekcją Zoologiczną (inicjator: Maksymilian Siła-Nowicki). Nadsyłane zbiory dowodowe gromadzone są w Gabinecie Zoologicznym UJ przy ul. Św. Anny.

1868 – Rozpoczyna się edycja rocznika Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej.

1870 – KF otrzymuje najwyższą kondygnację budynku „Wężykówki” przy ul. Sławkowskiej na pomieszczenie Muzeum.

1873 – TNK zostaje przekształcone w Akademię Umiejętności, która przejmuje KF wraz z Muzeum. Kustoszem Muzeum KF zostaje Stanisław Zaręczny, geolog i entomolog.

1880 – Etat kustosza Muzeum KF obejmuje Konstanty Jelski, wcześniej eksploatator przyrody Ameryki Płd. i kustosz muzeum przyrodniczego w Limie.

1891 – Z biblioteki głównej AU wydzielono księgozbiór przyrodniczy, który staje się zaczątkiem Biblioteki KF.

1895 – Zatwierdzony zostaje pierwszy Regulamin Muzeum KF.

1896 – Po śmierci K. Jelskiego kierownictwo Muzeum przejmuje arachnolog Władyslaw Kulczyński (równocześnie sekretarz KF i przewodniczący jej Sekcji Zoologicznej).

1910 – 1914 – Rozbudowa gmachu AU z nowymi pomieszczeniami Muzeum Fizjograficznego na najwyższej kondygnacji.

1919 – 1920 – W wyniku konkursu rozpisanego po śmierci W. Kulczyńskiego przez Polską Akademię Umiejętności (PAU) dyrekcję Muzeum Fiozjograficznego obejmuje Jan Stach - entomolog i paleoteriolog.

1929 – 1930 – Wykopaliska w kopalni wosku ziemnego w Staruni; wydobycie „II nosorożca staruńskiego”; zapoczątkowanie edycji serii Starunia.

1939 – 1944 – Muzeum pod przymusowym zarządem niemieckim jako Naturwissenschaftlishes Muzeum in Krakau pod formalnym kierownictwem paleobotanika Jerzego Lilpopa, który podlegał bezpośrednio okupacyjnemu Treuhänder’owi (Karlowi Novotnemu).

1945 – rozwiązanie KF; placówka przyjmuje nazwę Muzeum Przyrodnicze PAU i kierowane jest nadal przez J. Stacha.

1952 – 1953 – Po utworzeniu Polskiej Akademii Nauk (i zawieszeniu działalności PAU) część zoologiczna Muzeum Przyrodniczego (wraz z paleontologią plejstocenu) zostaje włączona do Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie jako jego oddział krakowski. Dwa pozostałe działy Muzeum zostały włączone do innych jednostek PAN; zbiory naukowe i księgozbiór zostały rozdzielone na trzy części. W 1953 r. rozpoczęto edycję "Folia Biologica".

1956 – rozpoczęcie edycji „Acta Zoologica Cracoviensia” pod redakcją J. Stacha.

1960 – J. Stach przechodzi na emeryturę. Kierownikiem oddziału krakowskiego zostaje Kazimierz Kowalski.

1962 – Wyłączenie oddziału krakowskiego z Instytutu Zoologicznego w Warszawie jako samodzielnej placówki pod nazwą Zakład Zoologii Systematycznej (ZZS) PAN pod kierownictwem K. Kowalskiego.

1964 – Powstaje placówka terenowa Zakładu – Stacja Biologiczna PAN w Ojcowie.

1969 – Fuzja ZZS, Zakładu Zoologii Doświadczalnej PAN i krakowskiej Pracowni Neuroanatomii Instytutu Nenckiego; powstaje Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN pod kierownictwem K. Kowalskiego. Kolejni szefowie placówki: Jerzy Pawłowski (od 1979), Andrzej Szeptycki (od 1982), K. Kowalski (od 1985), Józef Razowski (od 1988).

1989 – Decyzją premiera Mazowieckiego podniesiono rangę placówki nadając jej obecną nazwę Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (ISiEZ PAN); kolejni szefowie: J. Razowski, Adam Nadachowski (od 1997) i Zbigniew M. Bocheński (od 2008).

1993 – Zakup i adaptacja budynku b. Łaźni Rzymskiej przy ul. św. Sebastiana z przeznaczeniem na ekspozycję, magazyny i pracownie Muzeum Przyrodniczego ISiEZ PAN. Tamże mieszczą się pokoje gościnne.

2011 – Zakończenie działalności Stacji Biologicznej w Ojcowie.

Professors Emeriti

The reason for creating the following page is to introduce our most prominent scientists, retired and deceased, working in our Institute since its foundation until present.

A few biographies are still lacking. If you have special knowledge about a particular person you might wish to be a co-author of this page.

Władysław Kulczyński

Born 1854

Read more

Jan Wacław Stach

Born 1877

Read more

Adam Krzanowski

Born 1920

Read more

Maria Jordan

Born 1922

Read more

Kazimierz Kowalski

Born 1925

Read more

Marian Młynarski

Born 1926

Read more

Jerzy Swiecimski

Born 1927

Read more

Stanisław Błeszyński

Born 1927

Read more

Mirosława Dylewska

Born 1927

Read more

Zofia Komala

Born 1930

Read more

Wacław Szymczakowski

Born 1930

Read more

Jerzy Pawłowski

Born 1932

Read more

Józef Razowski

Born 1932

Read more

Zdzisława Stebnicka

Born 1932

Read more

Henryk Kubiak

Born 1933

Read more

Halina Kościuszko

Born 1934

Read more

Zygmunt Bocheński

Born 1935

Read more

Bronisław Wołoszyn

Born 1937

Read more

Andrzej Szeptycki

Born 1939

Read more